Journal of Otology & RhinologyISSN: 2324-8785

Jianru R. Xiao

Jianru R. Xiao
Department of Musculoskeletal Oncology Surgery
Changzheng Hospital, The Second Military Medical University, China

Contact Jianru R. Xiao

Biography

Dr. Jianru R. Xiao is currently working at Department of Musculoskeletal Oncology Surgery, Changzheng Hospital, The Second Military Medical University, China.

Publications

Share This Page