Journal of Otology & RhinologyISSN: 2324-8785

Lambros Zouloumis

Lambros Zouloumis
Departmet of Oral and Maxillofacial Surgery
University of Thessaloniki, Greece

Contact Lambros Zouloumis

Biography

Dr. Lambros Zouloumis is currently working at Departmet of Oral and Maxillofacial Surgery, University of Thessaloniki, Greece.

Publications

Share This Page