Journal of Otology & RhinologyISSN: 2324-8785

Jianzhong Chen

Jianzhong Chen
College of Chemistry and Chemical Engineering
Fuzhou University, Fuzhou, Fujian, PR China

Contact Jianzhong Chen

Biography

Dr. Jianzhong Chen is currently working at College of Chemistry and Chemical Engineering Fuzhou University, Fuzhou, Fujian, PR China.

Publications

Share This Page